Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 13 грудня 2021 11:37

Запрошення до участі у тендері «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в м. Кремінна, Луганської області»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
INVITATION FOR TENDERS

Україна

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в м. Кремінна, Луганської області»

 

«Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи та проведенням авторського нагляду, встановлення нових та заміна старих світлодіодних світильників, заміна опор освітлення, заміна металевих кронштейнів, підвішування самонесучого ізоляційного проводу, монтаж шаф управління вуличним освітленням разом з приладами обліку, встановлення терміналів управління вуличним освітленням, встановлення диспетчерського пункту, відновлення контурів захисного заземлення опор освітлення, відновлення контурів повторного заземлення, демонтаж всього обладнання, що замінюється, з обов’язковим проведенням утилізації та вивозу демонтованих матеріалів згідно з природоохоронними вимогами в м. Кремінна, Луганської області»

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (https://www.nefco.int).

Кремінська міська рада, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату витрат по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій в м. Кремінна, Луганської області».

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання такого контракту, що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

«Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи та проведенням авторського нагляду, встановлення нових та заміна старих світлодіодних світильників, заміна опор освітлення, заміна металевих кронштейнів, підвішування самонесучого ізоляційного проводу, монтаж шаф управління вуличним освітленням разом з приладами обліку, встановлення терміналів управління вуличним освітленням, встановлення диспетчерського пункту, відновлення контурів захисного заземлення опор освітлення, відновлення контурів повторного заземлення, демонтаж всього обладнання, що замінюється, з обов’язковим проведенням утилізації та вивозу демонтованих матеріалів згідно з природоохоронними вимогами в м. Кремінна, Луганської області»

При підготовці своїх пропозицій учасники повинні взяти до уваги, що роботи за цим договором орієнтовно розпочнуться у квітні 2022 року та закінчаться у грудні 2022 року.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний, виробничий і кадровий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту. Учасник демонструє дохід за кожен з попередніх трьох років та середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3 (трьох) років має бути щонайменше у 2 (два) рази більшим від ціни, вказаної в його тендерній пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій за 20% від ціни його тендерної пропозиції
 • Учасник тендеру успішно постачає подібне Устаткування та роботи іншим Замовникам, і вже успішно виконав 5 (п’ять) подібних за обсягом та вартістю (вартість подібного контракту має становити не менш, ніж 3 (три) млн. грн) контрактів за останні 5 (п’ять) років. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен демонструвати принаймні 60% відповідності цій вимозі;
 • Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, яке він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 27 січня 2022 року о 10:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектного об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 23 грудня 2021 року о 10:00 за адресою: Україна, 92905, Луганська область, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, Кремінська міська рада.

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Макогон Наталія Миколаївна – заступник Кремінського міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
Україна, 92905, Луганська область, м. Кремінна, проспект Дружби, 13

Тел.: (06454) 2-33-80,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Дата: 13 грудня 2021 року


INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

“Thorough repair of outdoor lighting networks with the use of energy-saving technologies in Kreminna city, Luhansk region”

 

“Development of design documentation, including passing expertise and designer’s supervision, replacement of old fixtures and installation of new LED ones, replacement of lighting poles, replacement of metal brackets, suspension of self-supporting insulated wire, installation of control cabinets for street lighting with meters, installation of terminals for street lighting control , installation of a dispatch point, restoration of protective grounding circuits of lighting poles, restoration of re-grounding circuits, dismantling of all the equipment under replacement, with obligatory disposal and removal of dismantled materials in accordance with environmental requirements in Kreminna city, Luhansk region”

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice on procumerement under this Project, which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.int).

Kreminna City Council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use the part of funding from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) to pay for the project “Thorough repair of outdoor lighting networks with the use of energy-saving technologies in Kreminna city, Luhansk region”.

The Employer hereby invites Contractors to submit their sealed tenders for the award of such a contract, to be financed by NEFCO:

 “Development of design documentation, including passing expertise and designer’s supervision, replacement of old fixtures and installation of new LED ones, replacement of lighting poles, replacement of metal brackets, suspension of self-supporting insulated wire, installation of control cabinets for street lighting with meters, installation of terminals for street lighting control , installation of a dispatch point, restoration of protective grounding circuits of lighting poles, restoration of re-grounding circuits, dismantling of all the equipment under replacement, with obligatory disposal and removal of dismantled materials in accordance with environmental requirements in Kreminna city, Luhansk region”.

When preparing their tender, the tenderers should take into account that the works under this contract will tentatively start in April, 2022 and should be completed December, 2022.

Tenders for contracts that are to be financed with the proceeds of NEFCO financing are open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract. The Tenderer demonstrates the revenue for each previous three years and the average annual revenue in the previous 3 (three) years should be at least 2 (two) times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer should demonstrate the availability of access to or liquid assets in fact, not mortgaged real assets, credit lines or other financial means for provision of the requirement of operating funds needed for the performance of the contract, that are estimated at an amount not less than 20% from its tender proposal;
 • the Tenderer has successfully supplied similar plant and works to other purchasers and successfully completed at least five (5) similar contracts by scope and cost (the scope of such a contract must be at least 3 million UAH) in the recent 5 (five) years. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 60% compliance with this requirement.;
 • the Tenderer will be able to carry out its warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to supply plant which the Tenderer does not manufacture, the Tenderer have to certify that he has been duly authorised by the Manufacturer to supply the plant in the Purchaser’s country.

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before January 27, 2022, 10:00 a.m., at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting for Tenderers with representatives of the Employer for visiting the project site and discussion of technical and procedural issues will be held on December 23, 2021, at 10:00 a.m., at the address: Kreminna City Council, 13 Druzhby Ave., Kreminna city, Luhansk region, 92905, Ukraine.

A register of potential tenderers who have received the tender documents may be inspected at the address below.

 

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Makohon Nataliya Mykolayivna – Deputy Mayor in Kreminna city on the activities of executive bodies

13 Druzhby Ave., Kreminna city, Luhansk region, 92905, Ukraine

Tel.: (06454) 2-33-80

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Date: December 13, 2021

Read 455 times

Main Menu

Kremins'ka TG