Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 29 червня 2021 08:43

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Кремінської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік»

Аналіз регуляторного впливу

проект рішення сесії Кремінської міської ради
«Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік»

I. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» підготовлений відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV (із змінами та доповненнями) (далі Закон) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Кодексу міські ради встановлюють місцеві податки і збори. Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території м. Кремінна та Кремінської міської ради єдиного податку на 2022 рік з 01.01.2022 року.

Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, такі податки та/або збори справлятимуться виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року, а враховуючи те, що проектом зазначеного рішення планується зменшити розмір ставки платникам єдиного податку ІІ групи, прийняття цього рішення буде позитивним чинником в діяльності підприємців та для громади в цілому.

За даними звітів планово – фінансового відділу Кремінської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки податку регулюються за рішенням міської ради, сплачують до міського бюджету близько 10,0 млн. грн. щорічно. Враховуюче те, що щороку відбувається збільшення розміру мінімальної заробітної плати, зменшення розміру ставки податку суттєво не вплине на суму надходжень до місцевого бюджету.

Аналіз втрат до міського бюджету:

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки єдиного податку з 01.01.2022 р.

У разі не прийняття рішення про ставки єдиного податку

Відхилення, тис.грн.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(станом на 31.12.2021)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Єдиний податок

І група

ІІ група

 

10

17

6746,00

623,00

6123,00

 

10

20

7023,8

623,0

6400,8

277,8

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, зменшити соціальну напругу серед підприємницького середовища, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста. Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку міста Кремінна і приєднаних сіл шляхом реалізації місцевих програм, виконання яких залежить від наповнення місцевого бюджету і потребує відповідного фінансового забезпечення.

Необхідність встановлення ставок єдиного податку також зумовлена потребою приведення процедури прийняття регуляторного акта вимогами діючого законодавства.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати єдиного податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста. Враховуючи, вищевикладене, Кремінською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме міських рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Кодексом.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого акта, тому що Кодекс чітко регламентує необхідність встановлення міською радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду. Якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та в строк до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення єдиного податку на наступний рік, такий податок справляється, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Для встановлення ставок по єдиному податку на 2022 рік з 01.01.2022 року необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

- забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету єдиного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року.

Суб’єкти господарювання залишаться без нового нормативного акту, розмір ставки податку не зменшиться, ситуація для розвитку підприємництва погіршиться.

Надходження до міського бюджету зменшаться, в тому числі за рахунок зменшення кількості підприємців. Зазначене не дозволить в повному обсязі профінансувати заходи соціального та економічного значення міської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів тощо).

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Дотримання вимог діючого законодавства.

Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території громади та відповідне наповнення міського бюджету.

Зменшення рівня ставки створить сприятливі умови для розвитку підприємництва та збільшення їх чисельності.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави/органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року, що створить надмірне навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності, та загалом може зменшити надходження до бюджету.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку міста

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

665

(в т.ч.

І група – 217

ІІ група – 448)

665

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку з 01.01.2022 року будуть сплачувати єдиний податок за ставками, які діяли на 31.12.2021, тобто більшими ніж пропонується.

Витрати на сплату податку збільшаться в залежності від розміру мінімальної з/п.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Встановлення ставок єдиного податку з урахуванням пропозицій місцевих підприємців (зменшення рівня ставки), відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Загальна ситуація в сфері підприємництва покращиться.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Кремінської міської ради.

Сплата єдиного податку для першої та другої груп за запропонованими ставками.

Очікувані витрати – 6746,0 тис.грн. (ФОП І група – 623,0 тис.грн.; ФОП ІІ група – 6123,0 тис.грн.)

Дія даного регуляторного акта на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва відсутня.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

З урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей здійснено вибір оптимального альтернативного способу.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рішення про встановлення ставок єдиного податку буде діяти за ставками станом на 31.12.2021 року, що зменшить надходження до міського бюджету. Вищезазначена проблема продовжуватиме існувати.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, в т.ч. наповнення бюджету Кремінської міської ТГ, що дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення в громаді.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1. Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати єдиний податок за діючими максимальними ставками.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за ставками, які діяли на 31.12.2021. Витрати на сплату податку в залежності від розміру мінімальної з/п.

Рішення про встановлення єдиного податку буде діяти у 2022 році, що негативно вплине на підприємців та на відносити влади та бізнесу, надходження до міського бюджету будуть не стабільними. Можливо зменшення кількості підприємців, та як наслідок надходжень в бюджет, а отже місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

 

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Кремінської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення про встановлення єдиного податку буде діяти за ставками станом на 31.12.2021, що може зменшити надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Х

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 1. Розробка проєкту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку» та обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики.
 2. Оприлюднення повідомлення та проєкту рішення разом з АРВ в засобах масової інформації та у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо розміру ставок єдиного податку.
 3. Аналіз та моніторинг діючих ставок оподаткування по містам та селам Луганської області у 2021 році.
 4. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок єдиного податку.
 5. Встановлення ставок єдиного податку.
 6. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп, бюджетні витрати податкового органу та органу місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків. У зв’язку з цим, здійснено розрахунок на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва( М-Тест)).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта:

один рік, з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

за 2020р.

2021р.

(очікуване)

2022 р.

(прогноз)

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

10380,0

13100,00

14000,00

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

5115,0

7023,8

6746,0

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, осіб

665

(в т.ч. І група – 217, ІІ група – 448)

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (оціночно) (тис. грн.)

5217,3

7164,2

6855,1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий, до 100%

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Кремінської міської ради в мережі Інтернет за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності рішення Кремінської міської ради здійснюватиметься у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників єдиного податку.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки ступеня досягнення цим актом цілей за результатами показників визначених в розділі ХІІІ цього документу здійснюється за три місяці до дня закінчення дії рішення (VІ квартал 2022 року).

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Шляхом аналізу статистичних даних, наданих Кремінським відділенням Державної фіскальної служби, щодо надходжень зазначених податків та кількості платників податку, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту здійснено повторне відстеження результативності дії акта.

 

Міський голова                              Володимир СТРУК


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

Підстава і пов’язані норми регуляції: Норми Податкового кодексу України, Закон України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «15» лютого 2021 року по «10» березня 2021 року.

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Круглі столи з представниками малого та мікро бізнесу

34

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок єдиного податку

2

Нарада з представниками громадської організації «Кремінська бізнес-асоціація»

5

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок єдиного податку

3

Консультативна зустріч з фахівцями регіональної Державної фіскальної служби

3

Уточнення процедур у результаті консультацій: для виконання регуляції щодо визначення ставок інспектор Державної фіскальної служби повинен виконати такі процедури:

- здійснити контроль за СПД щодо надання декларації;

- підготувати звіт за результатами регулювання.

4

Робоча нарада з представниками депутатського корпусу

6

Уточнення процедур у результаті консультацій: для виконання регуляції щодо визначення ставок податку

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі) та громадян

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 665; у тому числі малого підприємництва 0,0 та мікропідприємництво 665.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає: 0,0%, питома вага суб’єктів мікропідприємства - 100%.

Джерело: Дані органів Державної податкової служби в Кремінському районі.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

1

Процедура придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

-

-

2

Процедура повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали)

0,00

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання

0,00

 

-

-

5

Інші процедури: сплата податку – касове обслуговування

 

сплата єдиного податку (ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб-підприємців незалежно від виду господарської діяльності)

20,0 грн. * 12 міс = 240,0 грн.

 

І група: 239,3*12=

2 872 грн.

ІІ група: 1139*12=

13 668 грн.

 

 

6

Разом, гривень

І група: 20,0+2872=2892 грн.

ІІ група:

20+13 668 = 13 688 грн.

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

665

(в т.ч. І група – 217;

ІІ група – 448)

-

-

8

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

2 892 * 217=

627 564 грн. (в т.ч. єдиний податок І група – 623 224 грн.);

13 688*448=

6 132 224 грн. (в т.ч. єдиний податок ІІ група – 6 123 264 грн.)

6 759 788 грн. -

(сума А)

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2022 рік (прогноз) – 6700,00 грн. (Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, (https://www.me.gov.ua), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671); кількість робочих годин у 2022 році – 1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік– 40,46 гривні (6700,00 грн. / 165,58 год/міс.).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*40,46*1=20,23 грн.

-

-

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт (Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок єдиного» на офіційному сайті Кремінської міської ради та місцевих ЗМІ)

0,5 години

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 0,12*40,46*12 = 58,26 грн.

-

-

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (для фізичних-осіб підприємців – 0,1 години).

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1+0,2+0,5+0,15)*40,46*1*1 = 74,85 грн.

-

-

 

Витати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначання органу що приймає звіти та місця звітності.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

Оціночно: 1 година.

 

-

-

 

Витрати часу на заповнення звітних форм (Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

Оціночно: 0,2 години

 

-

-

 

Витрата часу на передачу звітних форм (Передача звіту до Державної фіскальної служби)

Оціночно: 0,5 годин

-

-

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок (Оціночно: природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості)

Оціночно: 0, 15 години.

-

-

12

Процедури суб’єкта щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

-

-

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, тимчасово встановлено мораторій Постановою КМУ

--

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Усього витрат часу суб’єктів малого бізнесу на адміністративні процедури виконання регулювання

10,23+58,26+74,85 = 143,34 – мікропідприємства

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

665

(в т.ч. І група – 217;

ІІ група – 448)

-

-

16

Сумарно, грн

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15),

143,34*665 = 95 321,1 грн (суб’єкти мікро-підприємництва)

 

(Сума Б) разом = 95 321,1 грн

-

-

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Орган місцевого самоврядування наділений повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6 759 788 грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

95 321,1 грн.

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6 855 109,1 грн.

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6 855 109,1 грн.

-

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не потрібні, оскільки відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Міський голова                              Володимир СТРУК

Read 194 times

Main Menu

Kremins'ka TG