Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 24 травня 2021 16:27

РЕГЛАМЕНТ громадської ради при Кремінській міській раді

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом Громадської ради
від 20 травня 2021 р. №1

 

РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при Кремінській міській раді

Загальні положення

 

 1. Регламент громадської ради при міській раді ї (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при міській раді ї (далі – громадська рада).
 2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує міську раду, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 1. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має заступника, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

Планування роботи

 1. Робота громадської ради проводиться за річними, квартальними планами, які затверджуються громадської радою.
 2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради спільно із секретарем громадської ради на основі пропозицій постійних комісій громадської ради (у разі утворення), членів громадської ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується громадською радою на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні міською радою консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

 

 1. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
 • чергові засідання громадської ради;
 • проведення громадської експертизи діяльності міської ради;
 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів міської ради;
 • заходи в межах проведення міською радою консультацій з громадськістю;
 • забезпечення інформування міської ради, громадськості про діяльність громадської ради;
 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.
 1. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 1. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
 2. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

 1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Чергові засідання громадської ради проводиться по четвергам о 14.00 в залі засідань міської ради .

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів або за ініціативи міської ради.

 1. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності заступником голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з секретарем міської ради дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

 1. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті або у інший прийнятний спосіб.

 1. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник міської ради бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

 1. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

 1. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

 1. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

 1. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням заступник.
 2. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить до двох годин без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

 1. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова установчих зборів до того часу, поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою установчих зборів у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

 1. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

 1. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.
 2. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.
 3. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

 1. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники міської ради , представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

 1. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.
 2. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.
 3. Постійну та \або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

 

Взаємовідносини громадської ради з міською радою

 1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради.
 2. Громадська рада готує та подає міській раді щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.
 3. Громадська рада може подати міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення громадської ради.
 4. Голова громадської ради в обов’язковому порядку письмово інформує міську раду про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу самоврядування, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності міської ради , громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
 2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.
 3. Для проведення громадської експертизи діяльності міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
 4. Результати проведення громадської експертизи діяльності міської ради , громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

 1. Положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради розміщується в засобах масової інформації за наявності можливостей.
 2. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на її засіданні.
 3. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради в ЗМІ здійснюється секретарем громадської ради за погодженням із головою громадської ради.
 4. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням його заступник.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

Read 226 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG