Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 14 квітня 2020 15:47

2020/53. Про затвердження положення про Робочу групу з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, ґендерної рівності та її складу в новій редакції

КРЕМШСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«13» квітня 2020 року                     Кремінна                      №03-01/53

Про затвердження положення про
Робочу групу з питань громадської безпеки,
протидії домашньому насильству, соціальної
згуртованості, ґендерної рівності м.Кремінна
та її складу в новій редакції

Керуючись п.1, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до базової угоди від 19 червня 1993 року між Урядом України та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Угоди про співфінансування між Європейським Союзом та програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 04 вересня 2007 року, з метою об'єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення факторів, що негативно впливають на стан безпеки та соціальної згуртованості на території м. Кремінна, протидії домашньому насильству, забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив на території Кремінської міської ради, керуючись:

  1. Затвердити Положення про Робочу групу з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, ґендерної рівності м. Кремінна в новій редакції (додаток 1)
  2. Затвердити склад Робочої групи з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, ґендерної рівності, робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості громади м. Кремінна в новій редакції (додаток 2).
  3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 08.02.2019 №03-01/20 «Про утворення робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості м. Кремінна та затвердження положення про робочу групу з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з фінансово економічних питань Макогон Н.М.

 

Міський голова                                        Ю. ПРОКОПЕНКО


Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 13.04.2020 № 03-01/53

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, тендерної рівності м.Кремінна

 

  1. ЗАГАЛЬHІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Робоча група з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, ґендерної рівності м.Кремінна (далі Робоча група) є дорадчо-консультативним органом, створеним з метою об'єднання зусиль громадськості, представників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб, для виявлення, обговорення, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на стан громадської безпеки (в подальшому – безпека) та соціальної згуртованості на території громади, протидії домашньому насильству, забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, в тому числі для розвитку та зміцнення цих напрямів.

1.2.   У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

2.1.   Активні жінки га чоловіки із числа місцевого населення можуть ініціювати створення Робочої групи шляхом повідомлення всіх зацікавлених сторін із числа осіб, зазначених у п.2.2 цього положення. Метою першого засідання групи є формування її складу.

2.2.   Робоча група складається з постійних членів, Голови та Секретаря. Очолює Робочу групу Голова. Склад постійних членів має складатися із представників громади та має дорівнювати не менше 25 чоловік. Склад постійних членів групи має бути репрезентативним та інклюзивним стосовно всіх груп та спільнот, що мешкають у громаді, та на добровільній основі включати: представників від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, організацій громадянського суспільства, правоохоронних

органів, служби надзвичайних ситуацій, інших служб, а також молоді, людей із інвалідністю, жінок та чоловіків, людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших незахищених верств населення, включаючи національні меншини та представників ЛГБТІ спільноти.

2.3.   Персональний склад Робочої групи формується на її першому засіданні, шляхом затвердження Голови, Секретаря та Списку постійних членів більшістю голосів. Список постійних членів Робочої групи оформлюється окремим Додатком до цього положення.

2.4.   Зустрічі Робочої групи проводяться не рідше одного разу на два місяці.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

3.1.   Робоча група у своїй діяльності:

3.1.1. Сприяє координації відносин між місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування, представниками громадських організацій, правоохоронних органів, волонтерськими організаціями та територіальною громадою з питань, що відносяться на обговорення Робочої групи та потребують їх участі та взаємодії.

3.1.2. Створює умови для здійснення контролю з боку громадськості соціально- значущих проблем, що мають значення для громади та її мешканців. Перелік таких проблем та їх пріоритизація визначається на засіданнях Робочої групи.

3.1.3. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадських активістів, волонтерів, ініціативних груп та інших жителів територіальної громади щодо діяльності Робочої групи та її поточного стану. Популяризує діяльність Робочої групи як дорадчо-консультативного органу в соціальних мережах та інших ЗМІ. Сприяє залученню до постійних членів Робочої групи всіх вразливих категорій суспільства або їх представників.

3.1.4. Здійснює консультативно-дорадчу функцію через проведення консультацій з громадськістю з питань, що винесені на обговорення Робочої групи, та подання вироблених рекомендацій на розгляд органів самоврядування.

3.1.5. Досліджує шляхи просування спільного врядування та громадсько- приватного партнерства для покращення якості життя мешканців громади.

3.1.6. Сприяє прозорому здійсненню повноважень органів місцевого самоврядування в реалізації проектів/програм місцевого розвитку та врахування громадської думки в прийнятті рішень стосовно питань місцевого розвитку.

3.1.7. Створює умови для реалізації принципів сталого розвитку на території громади та активного залучення жінок та чоловіків з усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади, а також забезпечує їх рівну участь у прийнятті суспільно важливих рішень через громадське обговорення проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

3.1.8. Сприяє впровадженню на місцевому рівні державної політики з питань забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства щодо жінок, реалізації Національного та місцевого плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

3.1.9. Організовує та проводить засідання, зустрічі та інші заходи для досягнення мети, зазначеної в пункті 1.1 цього Положення.

  1. ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ

4.1.   Робоча група (або делеговані нею учасники) відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.1. Обговорює поточні проблеми щодо доступу до правосуддя, громадської безпеки, соціальної згуртованості, тендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в громаді з метою пошуку найбільш ефективних шляхів їх вирішення, враховуючи потреби вразливих груп населення;

4.1.2. Ініціює розробку та сприяє затвердженню спільних проектів (програм) взаємодії населення, та різних інституцій (місцевих підрозділів Національної поліції, ДСНС, судів, центрів та бюро безоплатної правової допомоги, організацій громадянського суспільства) на засадах партнерства з метою посилення стану безпеки в громаді та підвищення довіри до цих органів влади, заохочення шанобливих і ненасильницьких стосунків між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями; запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, реалізації, реалізації Національного та міського плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» ;

4.1.3. Заслуховує ідеї/ пропозиції від громадських організацій або ініціативних груп щодо проектів, які плануються/направлені для отримання трактової підтримки до донорських організацій та інституцій для погодження їх пріоритетності для громади;

4.1.4. Заслуховує проміжні / фінальні результати впровадження грантових проєктів з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості, доступу до правосуддя, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Community Policing) та інші.

4.1.5. Заслуховує звіти про діяльність поліції кожні два місяці з можливістю надати коментарі, зауваження, пропозиції від присутніх на засіданні Робочої групи.

4.1.6. Бере участь у розробці Стратегії розвитку громади та Планів дій, програм соціального та економічного розвитку, цільових бюджетних програм у частині, що визначають стратегічні напрями профілактики правопорушень, запобігання та протидії злочинності, посилення безпеки, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, реалізації Національного та місцевого плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» у громаді.

4.1.7. Бере участь у засіданнях (круглих столах тощо), організованих органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

4.1.8. Сприяє постійному обміну/поширенню передового досвіду та запровадженню кращих практик роботи Робочих груп інших громад;

4.1.9. Розвиває мережеву діяльність Робочих груп на обласному/міжрегіональному рівнях.

4.1.10.        Отримує в установленому порядку від державних органів інформацію з питань їх діяльності, крім інформації з обмеженим доступом.

4.1.11.        Проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та представляє свої висновки і пропозиції на розгляд сесії місцевих депутатів.

4.1.12.        Розробляє рекомендації у відповідності до своїх завдань та направляє їх правоохоронним органам, іншим державним органам влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням та суб'єктам господарювання.

4.1.13.        Проводить вивчення та аналіз проблем уразливих груп населення (людей з інвалідністю, дітей-сиріт, ВПО, жертв домашнього та сексуального насильства, тощо).

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ ГРУПИ

5.1.   Загальне керівництво Робочою групою здійснює Голова Робочої групи.

5.2.   Рішення Робочої групи носять рекомендаційний характер та є формою місцевої ініціативи в питаннях місцевого розвитку. Рішення Робочої групи стосовно діяльності органів місцевого самоврядування підлягають обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи у відповідності до ст.9 ЗУ «Про місцеве самоврядування».

5.3.   Голова Робочої групи:

5.3.1. Обирається більшістю голосів на першому засіданні Робочої групи.

5.3.2. Відкриває і веде засідання Робочої групи.

5.3.3. Здійснює підрахунок результатів голосування.

5.3.4. Підписує протоколи засідань, листи, рекомендації Робочої групи.

5.3.5. Звітує щоквартально про роботу Робочої групи.

5.4.   Секретар Робочої групи:

5.4.1 обирається більшістю голосів на першому засіданні групи;

5.4.2. веде фіксацію засідань Робочої групи шляхом складання Протоколу, форма якого є Додатком до цього Положення;

5.4.3. організаційно забезпечує функціонування Робочої групи:

5.4.3.1        складає Порядок денний;

5.4.3.2.       розміщує оголошення про чергове засідання не менше ніж на 7 днів перед датою його проведення;

5.4.3.3.       забезпечує систематизацію протоколів засідань та інших матеріалів до них, формуючи базу даних на електронному ресурсі;

5.4.3.4.       проводить засідання Робочої групи у разі відсутності Голови

5.5.   Члени Робочої групи мають право:

5.5.1. брати участь в обговоренні порядку денного та вносити пропозиції щодо його змісту;

5.5.2. висловлювати окрему думку з обговорюваних питань та клопотати про внесення її до Протоколу.

5.6.   Члени Робочої групи зобов'язані:

5.6.1. бути присутнім на засіданнях Робочої групи;

5.6.2. голосувати з обговорюваних питань;

5.6.3. виконувати рішення, прийняті на засіданні Робочої групи.

5.7.   Особи, що можуть бути присутніми на засіданнях Робочої групи:

5.7.1. Присутніми на засіданнях Робочої групи можуть бути всі за бажанням з правом виступу під час обговорювання питань та їх дискусій.

5.7.2. Особи, що є присутніми під час засідань Робочої групи, мають право клопотати про внесення їх окремої думки до Протоколу, але без права голосування.

5.8.   Рішення з питань, що обговорюються на засіданнях Робочої групи, приймаються простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх па засіданні.

5.9.   Рішення Робочої групи вважаються прийнятими за умови присутності 1/2 членів Робочої групи плюс один член Робочої групи від її постійного складу.

5.10. Засідання Робочої групи є публічними та відкритими. У роботі Робочої групи можуть брати участь всі зацікавлені особи, але без надання права голосу.

5.11. Робоча група збирається та проводить засідання не рідше одного разу на два місяці.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.   Це Положення затверджується органом місцевого самоврядування та вступає в силу з моменту його підписання.

6.2.   Рішення про внесення змін або доповнень до цього Положення приймається на засіданнях Робочої групи простою більшістю голосів.

 

Заступниця міського голови
з фінансово-економічних питань                                Н.М. Макогон


Додаток № 2
до розпорядження міського голови

від 13.04.2020 № 03-01/53

Склад
робочої групи з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, тендерної рівності м.Кремінна

 

Макогон Наталя - заступниця Кремінського міського голови з фінансово економічних питань, уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Кремінській міській раді - голова робочої групи.

Дзивульський Георгій - перший заступник міського голови, заступник голови координаційної ради з питань ґендерної рівності, соціальної згуртованості, громадської безпеки та впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» - співголова робочої групи.

Карташов Олександр - завідувач сектору інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кремінської міської ради - секретар робочої групи.

Свистунова Наталя - головна спеціалістка інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кремінської міської ради.

Мельник Яна - головна спеціалістка з соціальних питань, інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ виконавчого комітету Кремінської міської ради.

Вітко Наталя - членкиня громадської ради, голова ГО «Центр тендерної рівності».

Смага Ірина - мобілізаторка Українського жіночого фонду, начальниця КР ЦСССДМ.

Шпотя Світлана - старша інспекторка з ювенальної превенції Кремінського відділу поліції.

Коткіна Тетяна - директорка Кремінського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кремінської райдержадміністрації Луганської області

Кошаков Дмитро - громадський діяч.

Іванцова Ганна - голова ГО «Бахтало-Дром» .

Загоруй Світлана - голова громадської ради, голова ГО «Наша громада».

Жадан Зоя - начальниця Кремінського бюро Сєвєродонецького місцевого Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Мамчур Ольга - голова ОСББ «Едельвейс», громадська діячка.

Симонов Андрій - голова КРГО «Кремінська бізнес -асоціація».

Миколаєнко Андрій - голова ГО «Кремінські роми»

Запорожець Юлія - представниця людей з особливими потребами.

Кукуяшна Євдокія - директорка Кремінської школи-гімназії.

Скиданенко Олена - лідерка групи самодопомоги м. Кремінна.

Мкртчан Вардан - депутат міської ради, голова комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації.

 

Заступниця міського голови
з фінансово-економічних питань                                Н.М. Макогон

Read 120 times

Main Menu

Kremins'ka TG