Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 08 січня 2020 09:18

53 сесія. Про затвердження Програми соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«18» грудня 2019 року

Кремінна

№ 53/13

Про затвердження Програми
соціальної підтримки дітей з
орфанними та онкозахворюваннями

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями (Додаток 1).
 2. Затвердити Положення про комісію з надання соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями (Додаток 2).
 3. Затвердити склад комісії з надання соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями (Додаток 3).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю. О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 18 грудня 2019 №53/13

 

Програма соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями

 

 1. Загальні положення
  • Программа соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями (далі – Програма) визначає умови та порядок надання мешканцям Кремінської міської ради одноразової матеріальної допомоги сім’ям, які потрапили в скрутні життєві обставини у зв’язку з хворобою дітей на з орфанні захворювання та онкозахворювання.

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживають у місті Кремінна, за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання міської Програми на відповідний рік.

1.3. Матеріальна допомога надається підставі особистого письмового звернення та подання необхідних документів, перелік яких визначається цим Додатком.

 

 1. Підстави для призначення матеріальної допомоги

2.1. Підставою щодо розгляду можливості надання матеріальної допомоги є заява одного із батьків про надання матеріальної допомоги на лікування неповнолітньої особи на ім’я міського голови з пакетом відповідних документів.

2.2. Рішення про надання та розмір допомоги приймається на засіданні комісії з надання матеріальної допомоги (далі - комісія), яка утворюється рішенням сесії міської ради, та оформляється у вигляді протоколу.

 

 1. Розмір матеріальної допомоги

3.1. Розмір матеріальної допомоги залежить від складності захворювання, інших обставин та складає від 10 000 гривень до 25 000 гривень.

 

 1. Порядок звернення за матеріальною допомогою

4.1. Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень одного із батьків про надання матеріальної допомоги на лікування неповнолітньої особи на ім’я міського голови.

4.2. У заяві про надання допомоги зазначається :

- прізвище, ім'я, по батькові та рік народження заявника;

- місце проживання заявника та контактні дані;

- складні життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому допомоги;

- цілі, для яких заявник просить надати допомогу;

- дата подання заяви та підпис заявника.

4.3. До заяви про надання допомоги додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім'ї;
 • документ, який підтверджує обставини, з якими пов'язана необхідність надання допомоги (довідка лікувальної установи: епікриз, виписка з історії хвороби, копії висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності тощо);
 • копії паспорта та (або) свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);
 • копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка про склад сім'ї (на дату звернення).

4.4. Заява реєструється у виконавчого комітету міської ради, як звернення громадян і візується міським Головою або його заступниками.

4.5. Матеріальна допомога надається не частіше одного разу на рік.

 

 1. Порядок надання матеріальної допомоги

5.1. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

5.2. Розмір допомоги визначається рішенням комісії, яке затверджується рішенням Кремінської міської ради.

5.3. У ході засідання комісії ведеться протокол.

5.4. Матеріальна допомога у формі грошової виплати надається на підставі рішення комісії шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок заявника, відкритий в установах банку.

Відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 cт. 165 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами допомога не підлягає оподаткуванню.

 

 1. Відмова в наданні матеріальної допомоги

6.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено з наступних підстав:

 • надання заявником неповних або недостовірних даних;
 • за відсутності документів, які підтверджують обставини для набуття права на отримання матеріальної допомоги.
 • відсутності коштів у міському бюджеті;
 • повторного звернення особи впродовж року.

 

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон


Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від 18 грудня 2019 №53/13

 

Положення
 про комісію з надання соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Комісія з надання матеріальної допомоги (далі - Комісія), є постійно діючим органом, створеним при Кремінській міській раді.

1.2 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Кремінської міської ради та цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Створюється комісія з числа працівників виконавчого комітету, депутатів міської ради. Комісію очолює заступник міського голови.

 

 1. Завдання та повноваження Комісії

 

 • Завданням комісії є розгляд заяв та документів щодо надання матеріальної допомоги сім’ям, які потрапили в скрутні життєві обставини у зв’язку з хворобою дітей на орфанні захворювання та онкозахворювання.

2.2 До повноважень комісії належить прийняття рішення про надання матеріальної допомоги та її розмір або відмову у наданні матеріальної допомоги на підставі поданих документів

2.3. Комісія має право здійснювати перевірку достовірності відомостей, наданих заявником, за результатами якої оформляється відповідний акт.

2.4. Рішення комісії про надання матеріальної допомоги доводиться до відома заявника в усному вигляді, рішення про відмову в її призначенні - у письмовому вигляді.

3.Організація роботи Комісії

 

3.1. Голова Комісії організовує діяльність Комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою Комісії і несе відповідальність за виконання покладених на Комісію повноважень. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії.

3.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Комісії.

3.3. Члени Комісії мають право:

3.3.1. брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті нею рішень;

3.3.2. вносити пропозиції до порядку денного Комісії та з питань, які розглядає Комісія на засіданнях;

3.3.3. ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до Комісії;

3.3.4. письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання Комісії.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності .

3.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом. У разі рівного розподілу голосів голова Комісії має право вирішального голосу.

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон


Додаток 3
до рішення міської ради
від 18.12.2019 №53/13

СКЛАД
комісії з надання соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями

 

Макогон

Наталя Миколаївна

 

 

заступник міського голови,

голова комісії

Гриценко Юрій

Іванович

депутат Кремінської міської ради,

заступник голови комісії

 

Мельник

Яна Вікторівна

Головний спеціаліст з соціальних питань, інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ апарату виконкому Кремінської міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

Смалько Наталя

Миколаївна

начальник планово-фінансового відділу – головний бухгалтер апарату виконкому Кремінської міської ради

Гриценко Людмила

Аркадіївна

 

Андрійчук Володимир

Васильович

депутат Кремінської міської ради

 

 

Головний лікар ЦПМЗД (за згодою)

 

Петрусенко

Людмила Іванівна

 

Осєнов Олександр

Миколайович

 

Редя Андрій

Геннадійович

 

Член виконкому Кремінської міської ради

 

депутат Кремінської міської ради

 

 

головний спеціаліст з юридичних питань апарату виконкому Кремінської міської ради

 

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон

Read 464 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG