Понеділок, 27 листопада 2017 16:30

Про створення громадської комісії з житлових питань

Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № ___

 

від «___» __________ 2018р.
м. Кремінна

 

Про створення громадської комісії
з житлових питань

 

З метою вдосконалення громадського контролю за забезпеченням громадян жилими приміщеннями, на виконання вимог ст.22 Житлового кодексу України, п. 3 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень», затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470,відповідно до ст. 39 Житлового Кодексу України, керуючись ст.ст. 30,52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кремінської міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

  1. Створити постійну громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Кремінської міської ради.
  2. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Кремінської міської ради.

Додаток 1 – 3 арк.

  1. Затвердити склад громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кремінської міської ради

 Додаток 2 – 1 арк.

  1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету

 Кремінської міської ради від 25 листопада 2015 року № 14 «Про затвердження нового складу постійної житлової комісії ».

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дзивульського Г.А.

 

Міський голова                                                 Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення виконкому
від _________2018№__

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську комісію з житлових питань
при виконавчому комітеті Кремінської міської ради

 

1.Положення про Громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Кремінської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22, 39 Житлового кодексу Української РСР, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. N 470 (зі змінами).

2.Це Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади Громадської комісії з житлових питань (далі – Комісія) , а також права, обов'язки та відповідальність її членів.

  1. Комісія утворюється при виконавчому комітеті міської ради з метою реалізації функцій і повноважень виконавчого комітету міської ради з обліку та розподілу житла в місті, здійснення громадського контролю за забезпеченням громадян жилими приміщеннями, гласності при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку, надання жилих приміщень, реалізації прав громадян на житло.

4.Комісія є постійно діючим органом при виконавчому комітеті міської ради.

  1. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом України, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР», іншими законодавчими актами, що стосуються житлових питань та цим Положенням.
  2. Основними завданнями комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу приміщень тощо.

7.Формою роботи Комісії є її засідання, які скликаються за пропозицією голови Комісії, який веде засідання комісії:

-у разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії;

-для прийняття рішень необхідна присутність на засіданні дві теритини кількості членів Комісії;

-рішення приймаються простою більшістю голосів і викладаються у протоколі, який підписується головуючим та секретарем Комісії;

-у разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним;

-усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості і в порядку надходження документів до Комісії.

8.Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради:

-головою Комісії призначається начальник відділу житлово-комунального господарства апарату виконавчого комітету міської ради, заступником голови – голова постійної депутатської комісії Кремінської міської ради з питань житлово–комунального господарства , розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку, секретарем – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства апарату виконавчого комітету міської ради;

-до складу Комісії можуть входити (за їх згодою) представники підприємств, установ,громадських організацій та депутати міської ради. 

9.Відповідно до статті 52 Житлового кодексу Української РСР, нині діючого, рішення Комісії у встановленому порядку затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

На підставі рішення виконавчого комітету міської ради громадяни беруться на квартирний облік, знімаються з квартирного обліку, громадянам видаються ордери на жилі приміщення.

 10.Основними завданнями Комісії є розгляд документів та матеріалів з таких питань:

-облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

-розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; 

- видача ордерів на заселення жилої площі в будинках комунальної та відомчої власності у територіальній громаді;

-розподіл та надання відповідно до законодавства службового житла;

- надання дозволу про виведення квартир з числа службових;

-приєднання суміжних приміщень, кімнат; 

-затвердження рішень підприємств, установ, організацій, які самостійно ведуть квартирний облік щодо зарахування громадян на квартирний облік, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить державним та комунальним організаціям, надання службових квартир;

-розгляд спірних питань, вирішення яких не передбачено чинним житловим законодавством України.

11.Комісія зобов’язана:

-розглядати звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань що належать до її компетенції;

-інформувати про результати своєї діяльності виконавчий комітет міської ради;

-рекомендувати виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо питань, розглянутих на засіданні Комісії.

         12.Основними функціями Комісії є:

-дотримання вимог чинного законодавства при вирішені питань надання житла громадянам;

-дотримання принципів соціальної справедливості, гласності та прозорості при розподілі житлової площі;

-вироблення єдиного підходу виконавчого комітету міської ради в питаннях квартирного обліку та надання житла громадянам.

 13.Комісія має право:

-отримувати від органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї зобов’язань;

-у межах своєї компетенції приймати рішення щодо питань, зазначених у пункті 10 цього Положення;

-надавати роз'яснення в межах своєї компетенції щодо застосування чинного законодавства України з питань обліку і розподілу та закріплення житла в місті, вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням громадян житлом.

14.Голова Комісії:

-організовує роботу і проводить засідання Комісії;

-визначає функції кожного члена Комісії;

-приймає рішення про скликання засідань Комісії;

-представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування;

-за рішенням голови Комісії можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі розгляду питань.

         15.Секретар Комісії:

-інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань;

-готує матеріали до засідання Комісії;

-оформляє протоколи засідань;

-якщо секретар Комісії відсутній на засіданні, то голова доручає іншому члену Комісії тимчасово виконувати функції секретаря.

 16.Члени Комісії мають право: 

-брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень;

-ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;

-на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії.

 

Члени комісії виконують свої функції на громадських засадах.

  1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

Перший заступник міського голови                          Г.А.Дзивульський

 

Керуючий справами виконкому                                О.Ю.Літвін


Додаток 2
до рішення виконкому
від _____.2018№__

Склад
громадської комісії  з житлових питань

 

Китайгора Ірина Олександрівна        –  начальник відділу житлово-

                                                                   комунального господарства апарату

                                                                   виконавчого комітету міської ради, 

                                                                   голова комісії

 

Кременчук Віктор Іванович            –   депутат  міської ради, заступник голови 

                                                               комісії

Кубай Світлана Володимирівна    –   провідний спеціаліст відділу житлово-

                                                                  комунального господарства апарату

                                                              виконавчого комітету міської ради,

                                                              секретар комісії

                                            

    Члени комісії:

 

Дзивульський Михайло Анатолійович – в.о. керівника

                                                                   КП «КРЕМІННА-  КОМУНСЕРВІС»;

 Богатирьов Валерій Васильович         – представник працівників  освіти;

 

Овчаренко Ганна Михайлівна           – голова Первинної профспілкової         організації співробітників КУ "Кремінське РТМО"

Даценко Наталія Анатоліївна           – голова профспілкового комітету КУ "Кремінський РЦ ПМ - СД"

Кисляков Сергій Анатолійович – представник Союзу ветеранів воїнів-

                                                        інтернаціоналістів;

 Наумчук Олена Григорівна – представник Союзу чорнобильців.

 

 

Перший заступник міського голови                                  Г.А.Дзивульський

 

Керуючий справами виконкому                                         О.Ю.Літвін

Read 77 times
2017 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.